keskiviikko 29. tammikuuta 2014

Uusi ikkuna - lukion tuntijakouudistus

Lukiot odottelevat millaisen tuntijaon mukaan opiskellaan syksystä 2016 alkaen. Työryhmän ehdotus uudeksi tuntijaoksi on lähtenyt lausuntokierrokselle, jonka pohjalta tehdään asetus vielä kevään 2014 aikana.                                                                       Tässä lyhyttä referointia Jukka E.Vuorisen (Suomen opinto-ohjaajien puheenjohtaja) artikkelista SOPO-lehdessä (1/2014). Lähteenä käytetty myös Lukiolaisten liiton tiivistelmä "Mistä on kysymys lukion tuntijakouudistuksessa".  
Tänään kahvipöytäkeskustelussa pohdittiin  tulevaisuuden tuntijakoskenaarioita. Huomasin samalla, että osaan itse huonosti jäsentää uusia malleja ja niiden välisiä eroja. Lisätietoihin olen koonnut pähkinänkuoressa lukiolle esitettyjen mallien (A, B ja C) erot nykyiseen tuntijakoon.
                                                                                                                                                        KUVAT lukiodiplomitöiden näyttelystä toisen kerroksen aulasta. 

Linkistä pääset suoraan Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivulle julkaisun tiivistelmään:

Tulevaisuuden lukio. Valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako 
Työryhmä on laatinut kolme erillistä vaihtoehtoa (A,B ja C) joista  työryhmän jäsenien enemmistö kannatti A-vaihtoehtoa. Kaikissa malleissa lukion kokonaiskurssimäärä säilyy ennallaan 75:ssä kurssissa.

A-mallissa luonnontieteelliset sekä humanistis-yhteiskunnaliset ja katsomukselliset opinnot ryhmiteltäisiin aineryhmiin, joista molemmista ryhmistä opiskeltaisiin vähintään kahdeksan kurssia oman valintansa mukaisesti. Opintojen alussa olisi jokaisen lukiolaisen suoritettava yhteisiä opintokokonaisuuksia. Matematiikan opetus aloitettaisiin myös yhteisellä kurssilla, jonka jälkeen tehtäisiin varsinainen valinta pitkän tai lyhyen matematiikan opiskelusta. Sekä kielten että mmatematiikan tuntimääriin ei tulisi A-mallissa muutoksia. Terveystietoa ja uskontoa (ET:a) olisi yksi kurssi pakollisena. Taideaineita opiskeltaisiin edelleen yhteensä 3 kurssia pakollisena mutta niiden valitseminen olisi nykyistä vapaampaa. Näiden lisäksi opiskelija suorittaisi 3 kurssin laajuiset teemaopinnot.

B-mallissa olisi vain pieniä muutoksia edelliseen verrattuna. Teemaopintoja siinä edellytettäisiin yhteensä viisi kurssia, joista kaksi olisi valittava humanistis-yhteiskunnallisten ja katsomuksellisten aineiden ja kaksi luonnontieteellisten opintojen aineryhmistä.

C-mallissa muutos kahteen edelliseen verrattuna olisi se, että siinä edellytettäisiin opiskeltavan jokaista oppitainetta vähintään yhden kurssin verran. Muuten C-malli on A-vaihtoehdon mukainen ja on melko lähellä lukion tämän hetkistä tuntijakoa.
Suomen Opinto-ohjaajien mukaan uusi tuntijako voisi toimia avaimena uudenlaiseen ja innostuneeseen opiskeluotteeseen lukioissa. Nykyinen kurssien pakkosuorittaminen poistuisi tai ainakin vähenisi kun yksilöllistä valinnan mahdollisuutta olisi enemmän. 
Lukiolaisten liitto on omassa tiivistelmässään kiinnittänyt huomionsa mm. siihen, että koska tuntijakoa uudistetaan noin kerran vuosikymmenessä, tarkoittaa se sitä että nyt syksyllä 2016 voimaan astuvan mukaan opiskellaan aina 2020-luvun loppupuolelle saakka. Yleissivistys täytyy määritellä uudelleen: "se ei ole kokoelma irrallisia tietoja ja taitoja eri oppiaineista. (..): se on ennenkaikkea tiedonkäsittelytaitoja, laaja-alaista ja syvää ymmärrystä maailmasta ja sen toiminnasta, kysyä ajatella ja toimia itsenäisesti.". Lukiolaisten liitto on vahvasti A-mallin kannalla. 

Opinto-ohjauksen tarve ei tule vähenemään, päinvastoin. Aineenopettajat mallista riippumatta tulevat vieläkin enemmän OPOjen avuksi kertomaan oman alansa jatko-opinnoista, työmahdollisuuksista ja työllistymisnäkymistä. Tätä työtä aineenopettajat jo nyt (ainakin LiLussa) tekevät ansiokkaasti.
Tällä hetkellä lukiossa opiskelevia nämä suunnitelmat eivät koske. Ja kaksi seuraavaakin sisäänottoa menevät entisillä malleilla. Kevään 2016 9.-luokkalaiset (eli nykyiset 7.-luokan oppilaat) ovat ensimmäinen ikäryhmä joka saa etuoikeuden päästä mukaan uudistukseen!